Algemene voorwaarden LegalLink

1. Algemeen en Toepasselijkheid

1.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, alsmede 7a:1680 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Patrick Link hodn LegalLink Rechtsanwaltskanzlei (in het folgende “LegalLink”). LegalLink is een eenmanszaak volgens Nederlands recht. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen LegalLink en Cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van LegalLink met, voor of jegens Cliënt, onder uitsluiting van eventuele inkoopvoorwaarden van Cliënt.
De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad. Onder overeenkomsten als bedoeld in dit lid worden door LegalLink ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden mede geacht te zijn begrepen.

 
2. Verplichtingen partijen

2.1 LegalLink zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. LegalLink staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

2.2 Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door LegalLink verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan LegalLink te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan LegalLink verstrekte gegevens en informatie.

 
3. Aansprakelijkheid

3.1 Zodra Cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens LegalLink heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze pretense aanspraak jegens LegalLink schriftelijk aan LegalLink mede te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen zes maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

3.2 Iedere aansprakelijkheid van LegalLink is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar is. Indien en voor zover geen uitkering plaatsvindt krachtens genoemde verzekering, is de aansprakelijkheid van LegalLink en eventueel van de verdere voor LegalLink werkzame personen en derden in haar totaliteit beperkt tot tweemaal het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks evenwel met een maximum van € 5.000,- .

3.3 LegalLink is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van LegalLink gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden) van LegalLink en/of haar werknemers.

3.4 Indien personen in verband met de uitvoering van een opdracht van Cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, geldt dat alle aan LegalLink door Cliënt gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Cliënt te aanvaarden.

3.5 Indien de uitvoering van een opdracht van Cliënt mee brengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan LegalLink verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door LegalLink aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, is LegalLink niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon worden gemaakt.

 
4. Honorarium en betalingsverplichtingen

4.1 LegalLink brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief (te vermeerderen met BTW) alsmede de gemaakte kosten van derden. LegalLink is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen.

4.2 Betaling van de declaraties van LegalLink dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van een tekortkoming van Cliënt uit hoofde van de nakoming door Cliënt van zijn jegens LegalLink geldende betalingsverplichting terzake van enige opdracht, dient in afwijking met het voorgaande, de betaling onverwijld te geschieden. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. In het geval Cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon is Cliënt, in afwijking van het voorgaande, de handelsrente ex artikel 6:119 a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten) gerechtelijke kosten van LegalLink die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van Cliënt, zulks met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.

 
5. Overig (o.a. Salvatorische Clausule; toepasselijk recht en bevoegde rechter; klachtenregeling)

5.1 LegalLink en de Cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

5.2 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.

5.3 De rechtsverhouding tussen Client en LegalLink is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en LegalLink waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beoordeeld door de rechtbank te Utrecht (rechtbank Midden-Nederland), onverminderd de bevoegdheid van LegalLink om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van Client.

5.4 LegalLink hanteert een kantoorklachtenregeling voor de interne afhandeling van klachten, die van toepassing is op elke Overeenkomst. Een klacht dient te worden ingediend uiterlijk drie (3) maanden na het moment waarop Cliënt kennisnam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen/nalaten van de advocaat dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven. De kantoorklachtenregeling is te vinden op de website van LegalLink. Tevens zal LegalLink op eerste verzoek een exemplaar van de kantoorklachtenregeling aan Cliënt doen toekomen.

5.5 Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden prevaleert en is bindend de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden.