Disclaimer en gebruiksvoorwaarden website LegalLink

Toepassing
De bepalingen van deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.legallink.eu en op de informatie, diensten en/of aanbevelingen die op of via deze website aan u ter beschikking worden gesteld. Door deze website te bezoeken en/of anderszins gebruik te maken van (informatie op) deze website en/of de daarin opgenomen blogs, stemt u in met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Website LegalLink
De website en/of blogs van LegalLink bevatten uitsluitend algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen juridische claims worden ontleend. Dit geldt ook voor juridische informatie. Alle informatie wordt altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. LegalLink staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Evenmin kan de informatie worden opgevat als advies. Het gebruik van de informatie op de website en/of in de blogs is geheel voor eigen risico van de gebruiker. LegalLink garandeert niet dat deze website zonder onderbrekingen, vertragingen, fouten of omissies functioneert. LegalLink kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van (de informatie op) de website en/of blogs of het niet kunnen gebruiken van deze website. Bij uitzondering geldt dit alleen in geval van opzet of grove schuld van LegalLink.

(Intellectueel) Eigendom en auteursrecht
LegalLink is de eigenaar van deze website. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website, inclusief met betrekking tot de inhoud op deze website, zijn eigendom van LegalLink, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan informatie van de website en/of blogs te verveelvoudigen en/of te verspreiden en/of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LegalLink.
Elk gebruik van deze website, inclusief de inhoud en materialen op deze website, kan inbreuk maken op deze en andere rechten. Als de gebruiker inhoud of materialen van deze website downloadt voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik, moet de gebruiker de kennisgeving over het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud of materialen behouden. De gedownloade inhoud of materialen mogen niet worden gewijzigd, gekopieerd, gepubliceerd of verspreid voor openbare of commerciële doeleinden.

Aansprakelijkheid voor gelinkte/externe websites
Alle links naar externe websites op de website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. LegalLink is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de informatie op de gelinkte websites en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de gelinkte sites. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde pagina’s. De gekoppelde pagina’s werden op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding. Als we ons bewust worden van dergelijke overtredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Privacybeleid
De bescherming van de persoonlijke gegevens van websitegebruikers is zeer belangrijk voor LegalLink. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden, zie ook onze privacyverklaring (https://legallink.eu/privacyverklaring/). Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld van bezoekers aan de website. Op de website kunnen echter cookies worden gebruikt. Deze cookies bestaan uit gestandaardiseerde internettechnologie waarmee LegalLink bepaalde aanmeldingsgegevens van gebruikers kan opslaan en openen. De cookies worden niet gebruikt om individuele websitebezoekers te identificeren, maar alleen om de gebruikte besturingssystemen te bepalen. U kunt uw systeem zo instellen dat cookies niet automatisch worden geaccepteerd.

Toepasselijk recht
Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland (in dit geval: Utrecht).

E-mail disclaimer
Als u een e-mailbericht ontvangt van LegalLink, is de informatie daarin uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan deze persoonlijke en vertrouwelijke informatie bevatten die wordt beschermd door het beroepsgeheim. Het gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en het gebruik ervan door personen die niet bevoegd zijn om ervan op de hoogte te zijn, is verboden. Als u niet een van de geadresseerden bent of niet bevoegd bent om kennis te nemen van de e-mail in kwestie, is elke publicatie, reproductie en distributie en/of verzending van deze informatie aan derden niet toegestaan. Stuur het bericht naar ons terug en verwijder het origineel.