Toepassing

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.legallink.eu. Door het bezoeken van deze website en/of op andere wijze gebruik te maken van (de informatie op) deze website en/of de daarin opgenomen blogs verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Website LegalLink

Op de website van LegalLink en/of de blogs is uitsluitend algemene informatie opgenomen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dat geldt ook waar het juridische informatie betreft. Alle informatie wordt steeds met grote mate van zorgvuldig vastgesteld. LegalLink kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan, noch kan de informatie worden aangemerkt als advies. Gebruik van de informatie op deze website en/of in de blogs is volledig op eigen risico en LegalLink kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van (de informatie op) de website en/of de blogs. Dat geldt slechts uitzondering indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van LegalLink. Het is niet toegestaan informatie van de website en/of de blogs te vermenigvuldigen en/of te verspreiden en/of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LegalLink.

Gelinkte websites

Voor zover op deze website wordt gelinkt naar externe websites is dat uitsluitend informatief. LegalLink kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en actualiteit van informatie op de gelinkte websites dan wel aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op de gelinkte websites. 

Toepasselijk recht

Op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

E-mail disclaimer

Indien u een e-mail bericht ontvangt van LegalLink is de daarin opgenomen informatie uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan de e-mail persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van die informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van die informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming van de betreffende e-mail is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht het bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.