Privacyverklaring LegalLink

Uw privacy is voor LegalLink van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van LegalLink en ons kantoor allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met LegalLink. Onze contactgegeven vindt u onder aan deze verklaring.

LegalLink verwerkt NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mail adressen van cliënten, diens wederpartijen en andere bij de zaak betrokken personen. De gegevens worden doorgaans verkregen van de cliënten of openbare websites. Indien nodig worden gegevens opgevraagd uit openbare registers, zoals handelsregister of kadaster. Daarnaast worden binnen de financiële boekhouding gegevens van leveranciers en dienstverleners verwerkt, maar slechts in zeer geringe mate gegevens van natuurlijke personen.

Doel is primair de behoorlijke uitvoering van de door cliënten verstrekte opdrachten tot verstrekken van juridisch advies en bijstand, behartiging van hun belangen en procesvertegenwoordiging. Daarnaast dient het kantoor persoonsgegevens te verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Zo is een advocaat/Rechtsanwalt verplicht om zijn opdrachtgevers te identificeren, in bepaalde gevallen hun identiteit te verifiëren, om belangenverstrengeling te voorkomen, om bij contact met derden zijn hoedanigheid als advocaat van een cliënt te vermelden en om wettelijke bewaartermijnen te beletten.

Er bestaat geen verplichting om persoonsgegevens aan het kantoor te verstrekken, maar het niet verstrekken van persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat het kantoor de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren of zelfs verplicht is om een opdracht te weigeren of te beëindigen. Te denken valt met name aan de verplichting om een opdrachtgever en diens tussenpersoon te identificeren, zijn identiteit te verifiëren en om belangenverstrengelingen te voorkomen.

Het kantoor streeft ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken, en verwerkt normaal gesproken alleen gegevens die nodig zijn om contact te kunnen maken met bij een zaak betrokkene personen en/of om rekening te houden met hun gerechtvaardigde belangen en een gegeven opdracht uit te kunnen voeren, alsmede binnen financiële boekhouding van het kantoor.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Daarom vragen wij u ook om ons voorafgaand aan het gebruiken van het contactformulier die toestemming te verlenen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Reclame
Het kan voorkomen dat wij u reclame willen sturen om u te informeren over onze diensten en/of veranderingen daarin. Dit kunnen wij doen via e-mail, social media en/of telefonisch. Bij het sturen van reclame houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving daaraan stelt. Zo zullen wij u waar nodig voorafgaand uw toestemming vragen. Ook kunt u op ieder moment bezwaar maken tegen de reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. En ook als u wordt gebeld kunt u uw bezwaar aangeven.

Verstrekking aan andere bedrijven, instellingen of andere derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In het kader van de uitvoering van een opdracht worden persoonsgegevens verstrekt aan derden, zoals de wederpartij bij een rechtszaak, advocaten, notarissen, deurwaarders, bewindvoerders, overheidsinstanties, gerechtelijke instanties, banken, makelaars. Het verstrekken van persoonsgegevens blijft in de meeste gevallen beperkt tot een mededeling van de naam en het adres van de cliënt voor wie Patrick Link opkomt als Rechtsanwalt, van de naam en het adres van diens wederpartij of van een derde betrokkene, zoals bijvoorbeeld een getuige, advocaat/Rechtsanwalt of bewindvoerder.
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een organisatie buiten de EU of een internationale organisatie. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.
In het kader van een opdracht verkregen persoonsgegevens worden zo veel mogelijk zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en tegen verlies of onbevoegd gebruik door derden beschermd door fysieke sloten en de gebruikelijke firewall- en antivirus-software. Als Rechtsanwalt is mr. Patrick Link tot geheimhouding verplicht. LegalLink zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen of voor enig ander commerciële doeleinden aan derden verstrekken.

Houd u er wel rekening mee dat in onze website social media buttons zijn opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij passende technisch een organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Zaakdossiers worden gedurende 20 jaar na beëindiging van een opdracht bewaard; dit in verband met het uiterste verjaringstermijn van een vordering met het oog op evt. aansprakelijkheid van LegalLink. De financiele boekhouding wordt gedurende zeven jaar bewaard.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen. Daarvoor kunt u onderstaande contactgegevens gebruiken. Uiteraard zullen wij dan ons best doen uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van een cookie. Dat is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het gaat om een sessiecookie genaamd PHPSESSID. De cookie is nodig om de website te laten werken, bijvoorbeeld om je door de verschillende pagina’s te navigeren. De cookie wordt automatisch verwijderd zodra u de website heeft verlaten.

Contactgegevens
LegalLink Rechtsanwaltskanzlei
Patrick Bernd Link, LL.M.
Amsterdamsestraatweg 63bis

3513 AB Utrecht

Niederlande/Nederland

Tel.: +31-(0)6 24 35 57 37
E-mail: info@legallink.eu
Website: www.legallink.eu
BTW-nr.: NL235082739B01

KvK-nr.: 71667253